© Conservation International photo by Piotr Naskrecki

University of Guyana